Pojam i oblici e-sporta

Razvijanjem kompetitivnih video-igara nastale su organizacije koje okupljaju najbolje igrače i organizuju takmičenja između njih. Brojna zajednica igrača pratila je takav trend i pokazala veliko interesovanje za organizovanje takmičenja i učešće na njima. Uporedo, povećavao se broj video-igara i turnira na kojima se igrači mogu takmičiti, pa je stvoren naziv za takve procese i pojave – e-sport. Možemo reći da se pojam e-sporta odnosi na kompetitivno igranje, posebno između profesionalnih igrača (engleski termin za profesionalne igrače  je gamers).  Ipak, ima i onih koji smatraju da je ovo stanovište usko, pa definišu e-sport kao „oblast sportske aktivnosti u kojoj ljudi razvijaju i treniraju mentalne i fizičke sposobnosti upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija“. Izložena definicija više je usmerena na sociološke faktore i elemente e-sporta, ali je dovoljno široka da obuhvati različite vrste e-sporta.

Primećujemo da je u ovoj definiciji e-sport određen kao sportska aktivnost. Smatra se da e-sport predstavlja psihofizičku aktivnost ljudi u korišćenju video-igara koja se odvija na računarskim i drugim informaciono-komunikacionim uređajima, a koja je usmerena na ostvarivanje pobede nad drugim igračem. U pomenute okvire možemo svrstati veliki broj kompetitivnih video-igara. U tom smislu, moguće su različite klasifikacije e-sportova. Tako pojedini autori razlikuju sedentarne sportske video-igre (sedentary sport video games) od e-sporta. Sedentarne sportske video-igre elektronski simuliraju scene iz realnog života, tačnije iz realnih sportova. Takve su simulacije košarke, fudbala, ragbija, plivanja itd. S druge strane, pod e-sportom podrazumevaju se video-igre koje nisu povezane sa scenama iz realnog života, već su više usmerene na virtuelne i „fantazijske svetove“.

U e-sportovima mogu se takmičiti timovi i pojedinci, pa je moguće razlikovati timske e-sport igre od pojedinačnih e-sport igara. Moguće je praviti distinkciju između pojedinih e-sport igara u odnosu na uređaj preko koga se odvija igra. Tako se e-sport može odvijati preko računara, kakve su video-igre poput Dota i Lol, ali i preko posebnih video-konzola, kao što je slučaj sa video-igrama poput FIFA, PES itd.

Nezavisno od određenja i teorijskih klasifikacija e-sporta, možemo zaključiti da e-sport suštinski predstavlja kompetitivno igranje video-igara. Zbog svoje specifične prirode, postavlja se pitanje u koju oblast društvenog života možemo svrstati ovu pojavu i kako je pravno kvalifikovati, kako bi se uredila značajna pitanja u vezi sa udruženjima, igračima, nagradama i takmičarima. Budući da se pojam sporta prirodno nametnuo u okviru kovanice e-sport, autori polaze od pretpostavke da e-sport predstavlja vrstu sporta.